Төлем тапсырма/Платежное поручение №

(жазылған күні/Дата выписки)


Ақша жөнелтуші/Отправитель денег:

ЖСН(БСН)/ИИН(БИН):
ЖСК/ИИК
АЖК/КОд
Сомасы/Сумма
Ақша жөнелтушінің банкі/Банк отправителя денег:
БСК/БИК:
Бенефициар/Бенефициар:

ЖСН(БСН)/ИИН(БИН):


Бенефициардың банкі/Банк бенефициара:

ЖСК/ИИК
БеК/КБе
БСК/БИК


Тауардың алынған (қызметтің көрсетілген) күні/
Дата получения товара(оказания услуг)
«___» ________________ ж.г.
Төлем белгілеу /Назначение платежа:
Төлем белгілеу коды/Код
назначения платежа
Бюджеттік жіктеу коды/
Код бюджетной классификации
Валюталандыру күні/
Дата валютирования

Басшысының (уәкілетті адамның) тегі
аты және әкесінің аты (болған кезде)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
руководителя (уполномоченного лица)
Қолы/Подпись_______
Банк жүргізген күн/Проведено банком
"___"________________ ж./г.
'_____________________
(Банктің жауапты орындаушыларының қолдары/
'Подписи ответственных исполнителей банка)
Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі,
аты және әкесінің аты (болған кезде)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
главного бухгалтера (уполномоченного лица)
Қолы/Подпись_______

Болған кезде мөрі/Печать при наличии

Руководитель:

Бухгалтер: