Төлем тапсырмасы/Платежное поручение №

(жазылған күні/Дата выписки)


Ақша жөнелтуші/Отправитель денег:

ИИН:
ЖСК/ИИК
АЖК/Код
Сомасы/Сумма
Ақша жөнелтушінің банкі/Банк отправителя денег:
БСК/БИК:
Бенефициар/Бенефициар:

БИН/ИИН Бенефициара:


Бенефициардың банкі/Банк бенефициар:

ЖСК/ИИК
Бек/КБе
БСК/БИК


Тауардың алынған (қызметтің көрсетілген) күні/
Дата получения товара(оказания услуг)
«___» ________________ ж.г.
Төлем белгілеу /Назначение платежа:
Төлеу белгілеу коды/Код
назначение платежа
Бюджеттік жіктеу коды/
Код бюджетной классификации
Валюталандыру күні/
Дата валютирования

Руководитель:

Бухгалтер: